تعمیرات کشتی

پروژه نصب و راه اندازی VFD برای Main Engine Blower در تعمیرات کشتی سازی.

شرکت مهندسی کیاگسترش صنعت تاکنون پروژه های متعددی را در صنعت کشتی سازی و تعمیرات کشتی با موفقیت به انجام رسانده که این مورد جدیدترین کار انجام شده است.