رله مودباس

رله مودباس شامل 8 رله با کنتاکت قدرتي و مناسب براي فرمان پذيري توسط کامپيوتر و يا ديگر کنترلرها است.

تنها با 2 رشته سيم ميتوانيد تا 64 رله مودباس را به هم اتصال داده و از يک نقطه فرمان دهيد.

اين رله قابل اتصال به کامپيوتر بوده با نرم افزار همراه آن ميتوانيد رله ها را قطع ، وصل يا زمان بندي نماييد.

همچنين با توابع و کتابخانه ها و مثال هاي مختلف همراه آن ميتوانيد با زبانهاي مختلف برنامه نويسي تحت ويندوز رله ها را در برنامه هاي کاربردي خود استفاده نماييد.